BUSCAR POETAS (A LA IZQUIERDA):
[1] POR ORDEN ALFABÉTICO NOMBRE
[2] ARCHIVOS 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª 12ª 13ª 14ª 15ª 16ª 17ª 18ª 19ª 20ª y 21ª BLOQUES
[3] POR PAÍSES (POETAS DE 178 PAÍSES)

SUGERENCIA: Buscar poetas antologados fácilmente:
Escribir en Google: "Nombre del poeta" + Fernando Sabido
Si está antologado, aparecerá en las primeras referencias de Google
________________________________

viernes, 25 de enero de 2013

ANTONI VIDAL FERRANDO [9202]
Antoni Vidal Ferrando (Santanyí, MALLORCA 1945) es poeta y narrador. Maestro de profesión, su obra poética parte de su identidad isleña para construir un discurso sobre el ser humano contemporáneo. Como poeta ha ganado los premios Ausiàs March (1985), Ciutat de Palma (1985 y 1995), el Cavall Verd - Josep M. Llompart de la crítica (1993), y la Flor Natural en los Juegos Florales de Barcelona (1994), entre otros. De sus libros podemos destacar Calvari (1992), El batec de les pedres (1995) y Cap de cantó (2004). En los últimos años se han publicador diversas antologías poéticas, entre ellas, El jardí de les delícies (2005), en edición bilingüe catalán-castellano, y A cops de ferro i àlgebra (2005), de D. Sam Abrams. En el año 2008 se publicótoda su poesía en un solo volumen, Allà on crema l'herba: Obra poètica (1986-2007). 

Como narrador se ha de recordar su trilogía sobre la Mallorca del siglo XX, iniciada con Les llunes i els calàpets (1994) y completada con La mà del jardiner (1999), premio Sant Joan de novela y L'illa dels dòlmens (2007), premio de la crítica Serra d'Or. También cabe destacar su dietario Amors i laberints (2010). 

Durante un tiempo se ha dedicado a la historia y, como resultado de esta etapa han salido algunos ensayos, el más importante a citar es La població i propietat de la terra en el municipi de Santanyí (1868-1920). 

Actualmente vive en Santanyí, la tierra de sus sueños, donde tuvo como maestro los poetas Blai Bonet y Bernat Vidal i Tomàs. 

Es socio de la Associació d'Escriptors en Llengua Catalana. 


Abuela Magdalena

No te venció la ausencia un nuevo invierno.
La puesta volverá como si fueras
aún esta cansada silueta
que por una sonrisa se da toda
al besarme, la mano que ilumina
con una vela la despensa y saca
con trabajo botellas o cerezas
que sangran o el ataque del terrible
dulzor de confitura.
Vivimos si alguien queda bajo el toldo
que indemne construimos
un día contra el tiempo; y nuestra aurora
es lo que permanece en unos ojos
leales al caer la noche.

Traducción al español de Nicolau Dols y Gabriel de la Santa Sampol

Àvia Magdalena

Un altre hivern no t'ha vençut l'absència. 
La posta tornarà i és com si fossis 
encara la cansada silueta 
que es deixa posseir per un somrís 
a l'hora de besar-se, aquella mà 
que encén l'espelma del rebost i malda 
per treure'n les ampolles o cireres 
sagnants o l’escomesa del terrible 
dolç de la confitura. 
Vivim mentre qualcú roman als porxos 
indemnes que bastírem 
un dia, enfront del temps; i l'alba nostra 
és el present que som a dins uns ulls 
lleials en caure el vespre. 


Belleza

Las cartas que te escriben los amigos; la clara
de la luna, acampada tantos ratos detrás
del visillo con ángeles que hay en la biblioteca;
las balaustradas donde se aparejan, en ebrios
encuentros las palomas; las ígneas chumberas
donde ululan los tonos escarlatas y laicos
de la luz del crepúsculo: la belleza transcurre
contigo hacia las calmas del ser, hacia aquel sol
casual que han de ver pasar las plañideras,
como un rojo camafeo, sobre tu epitafio.

Traducción al español de Jaume Pomar

Bellesa

Les cartes que t'escriuen els amics; el blanc d'ou 
de la lluna, acampat tantes estones rera 
la cortineta amb àngels de la biblioteca; 
els balustres on vénen a aparellar-se, en ebris 
encontres, els coloms; les figures de moro 
ardents, des d'on udolen els tons laics i escarlates 
de la llum del crepuscle: la bellesa transcorre 
amb tu cap a les calmes de l'ésser, cap al sol 
casual que han de veure passar les ploracossos, 
com un roig camafeu, sobre el teu epitafi. 


Desde el Santuario de Consolación

Llego al patio vacío. Juego de fanales, ecos que anuncian el ocaso. 
Ahora todo se torna menos cutáneo. Con la mirada busco 
el incendio, el argot de la llanura. Formaciones de dunas 
y los poderosos territorios de una nube son la tierra y el cielo 
de lugares donde hemos sido felices. 
Pienso tu cintura de hierbabuena, la lejanía, donde reina 
un archipiélago. 
Nos haremos viejos y pánfilos y torpes, amor mío.

Traducción al español de Jaume Pomar
Des del santuari de Consolació

Entr a la clastra buida. Jocs de faroles, ecos que anuncien la 
posta. Ara tot esdevé molt menys cutani. Cerc amb els ulls 
l'incendi, l'argot de la planura. Formacions dunars i els 
poderosos territoris d'un núvol són la terra i el cel d'indrets on 
hem estat feliços. Pens la teva cintura d'herba sana, la llunyania, 
on regna un arxipèlag. Ens farem vells i pàmfils i maldestres, amor meu. Estorninos

La tarde se enamora del lugar. Es un patio
lleno de jaulas, pájaros y dibujos con tiza,
que eran soles y grandes navíos a la vela.
Igual que una oración, los domingos, con zumo
de limones, mi madre me abrillantaba el pelo.
Yo tenía en la boca mil estrellas de mar.
Por las calles crecía el abril sin geranios.
El llanto de unos perros evocaba a los muertos.
Las penas del infierno son parte del paisaje,
como de la dialéctica más pura de aquel tiempo.
Aún, al evocarlos, el noviembre convoca
una angustia de alambres y ornamentos litúrgicos.
Diluvia en los rediles de nuestros paraísos.
Bandadas de estorninos me recuerdan los cielos
del Bosco, alegóricos, y el tema literario
de la caducidad de la vida y los sueños.
Me recuerdan las trenzas largas de aquel primer
amor, rosas pudriéndose en tumbas de vencidos
y mi tiempo infantil de arlequín y metralla.

Traducción al español de Jaume Pomar
Estornells

La tarda s'enamora d'aquell lloc. Parl d'un pati 
amb gàbies d'ocell i dibuixos amb guix, 
que eren de sols i grans navilis a la vela. 
Com una oració, els diumenges, amb suc 
de llimona, la mare m'enllustrava els cabells. 
Jo duia dins la boca mil estrelles de mar. 
Pels carrers veien créixer l'abril sense geranis. 
Quan ploraven els gossos enyoràvem els morts. 
Les penes de l'infern formen part del paisatge 
i de la dialèctica més pura d'aquells dies. 
Encara, en evocar-los, el novembre convoca 
un neguit de filferros i d'ornaments litúrgics. 
Diluvia a les pletes dels nostres paradisos. 
Els esbarts d’estornells em recorden els cels 
al•legòrics del Bosch i el tema literari 
de la caducitat de la vida i dels somnis. 
Em recorden les trenes llargues del primer amor, 
les roses que es podrien a tombes dels vençuts 
i la meva infantesa d’arlequins i metralla. 


Isla

Rosa, para trazarte una isla apenas,
con palabras y heliotropos, quiebro los aros del orgullo.
Desde ahora soy epígono del que escucha llover
entre tus muslos. Porque los dioses son magnánimos
como el rostro del agua o igual que las texturas
y el tramo color de berenjena desde donde el día nace puedo 
escribirte este poema. Fuera están los ritmos del silencio, 
los palabreros más adustos, más bíblicos, y un azar poderoso
como la acometida o los dedos de hierro de la soledad; 
hay músicos melancólicos en pósteres que lacera la luna,
el caos que el invierno entroniza: manos muertas
de los insectos, el cuero y las mimosas nevadas de los últimos
combates por la certeza, cementerios
y encantadores de serpientes en la hora carmesí, la del regreso
a casa cuando se abrían los mercados de las flores.
Pero nosotros, Rosa, ya estamos lejos, mar adentro,
y todo tiene el sentido épico de dos cuerpos ingrávidos
-ángel, vino blanco, saliva- desesperadamente
queriéndose sobre los puntos cardinales del ajuar
de cama, hacia la aurora: la belleza y lo efímero.

Traducción al español de Jaume Pomar
Illa

Rosa, per dibuixar-te una illa a penes,
amb mots i heliotropis, trenc els cèrcols de l’urc.
Des d’ara em torn l’epígon d’algú que escolta ploure
entre les teves cuixes. Perquè els déus són despresos
com el rostre de l’aigua o talment les textures
i el tram color albergínia des d’on el dia neix et puc escriure
aquest poema. A fora hi ha els ritmes del silenci, els rondallaires
més adustos, més bíblics, i un atzar poderós
com l’escomesa o els dits de ferro de la soledat; hi ha músics
melancòlics a pòsters que lacera la lluna,
el caos que l’hivern entronitza: mans mortes
dels insectes, el cuiro i les mimoses nevades dels darrers
combats per la certesa, cementiris
i encantadors de serps a l’hora carmesina en què tornàvem
a casa quan s’obrien els mercats de les flors.
Però nosaltres, Rosa, ja som lluny, mar endins,
i tot té el sentit èpic de dos cossos ingràvids
- àngel, vi blanc, saliva – desesperadament
volent-se sobre els punts cardinals de l’adreç
de llit, camí de l’alba: la bellesa i l’efímer.

El invierno y la belleza

Después de arrodillarme devotamente, como
Fray Angélico, antes de pintar aquel cielo 
de la antigua Florencia, no encontré la belleza.
Ni la encontré en el orden noble de templos griegos
o en las extensas playas de la literatura.
Por siempre inalcanzable, es como la distancia
en algún tornavoz; y se hielan los pétalos
rosados del almendro cuando escribo su nombre.

Traducción al español de Jaume PomarL'hivern i la bellesa

Després d'agenollar-me devotament com feia 
Fra Angelico, abans de pintar el cel serè 
de l'antiga Florència, no he trobat la bellesa. 
Ni l'he trobada en l'ordre noble dels temples grecs 
o en les extenses platges de la literatura. 
Per sempre inassolible, ha esdevingut distància 
a qualque tornaveu; i tenen fred els pètals 
rosats dels ametlers quan escric el seu nom. 


Nace la escritura

Muchos caminos eran cursos de agua. El hombre escrutaba 
los equinoccios, escrutaba laberintos, y, en lugares sagrados, 
salvaba la memoria de los muertos. Todo era raro y bello: 
la violencia de los abismos, las sombras escarlata, el aroma 
de mejorana del plenilunio, el jadear de dos cuerpos, 
que ocultaba la selva. Todo era raro y bello. De su poder anímico 
sobre el sílex, sobre los secretos de las piedras calcáreas, 
el hombre hizo herramientas, cavernas, las adiposidades y los
ritmos de las venus; hizo de todo ello costumbre como la de tener 
dos manos. Después, levantó salas de hipóstilos, interpretó 
los augurios, estableció calendarios. El hombre era así, 
indómito, épico, naïf. Y, un día, se sometió a una experiencia 
brutal: explicar el ser. Invocó el viento, la claridad súbita, 
malvarrosa de un ángel, trazó su primer garabato.

Traducción al español de Jaume Pomar
Neix l’escriptura

Molts de camins eren cursos d’aigua. L’home escrutava els equinoccis,
escrutava laberints, i, a llocs sagrats, salvava la memòria dels morts.
Tot era rar i bell: la violència dels abismes, les ombres escarlates, la
flaire de morduix del pleniluni, el bleixar de dos cossos, que ocultava la
selva. Tot era rar i bell. Del seu poder anímic sobre el sílex, sobre els
secrets de les pedres calcàries, l’home en va fer les eines, cavernes, les
adipositats i els ritmes de les venus; en va fer un costum com de tenir
dues mans. Després, aixecà sales hipòstiles, interpretà els auguris, va
establir calendaris. L’home era així, indòmit, èpic, naïf. I, un dia, es va
sotmetre a una experiència brutal: explicar l’ésser. Invocà el vent, la
claror súbita, malva-rosa d’un àngel, traçà el primer gargot.

Post Scriptum

Profanamos el tiempo y nos ha herido
de repente este agobio de saberlo.
Lentamente y con el desasosiego
de un perro navegando entre la bruma
transcurren los instantes que vivimos.
Profanamos el tiempo y su venganza
será una singladura irreversible
al estupor de hacernos sus rehenes.
Te evoco, absurdo, como el que reclama
con toda insistencia el beneficio
del sol  o bien un roce de gardenia.

Traducción al español de Jaume PomarPost Escriptum

Hem profanat el temps i ens ha colpit 
de sobte aquest desfici de saber-ho. 
Amb lentitud i amb el desassossec 
dels gossos dels llaüts, les nits de boira,
transcorren els instants on ara som. 
Hem profanat el temps i l’escarment 
serà una singladura irreversible
a l’estupor d’esdevenir-ne ostatges.
T’evoc, des de l’absurd, com qui demana
Imperiosament el benefici
D’un ull de sol, el frec d’una gardènia.


Solsticio

Las palabras son ciervas que escapan de la muerte
Tienen frío y se llevan la tarde en los ojos
Toman instantes lilas como el mar de Menorca
Jamás volví de aquellos horizontes con música
Donde sacerdotisas danzaban pie descalzo
Embriagadas de aromas de rosal imperial
Desde un bajel corsario pensaría sus besos
Pensaría un ribete de notas del oboe
A más de laberintos las palabras son ciervas
Beben agua en el último latido del otoño
Se convierten en diosas con flores en el talle
Intentan crecer como la herrumbre y los desvelos
Mientras pasa el perfil malvarrosa del viento
Pasan contrabandistas por desiertos de ausencia
Soy el dueño de su tristeza y un perro viejo
Todo lo que me espera no se nombra en los mapas

Traducción al español de Jaume Pomar
Solstici

Les paraules són cérvoles que fugen de la mort 
Tenen fred i se'n duen la tarda dins els ulls 
Se'n duen instants liles com la mar de Menorca 
Mai no he tornat d’aquells horitzons que eren música 
Ardents sacerdotesses hi ballaven descalces 
Embriagues d'aromes de roser imperial 
Des d'un vaixell corsari pensaria els seus besos 
Pensaria un rivet de notes d'oboè 
A més de laberints les paraules són cérvoles 
Beuen aigua dins l'últim batec de la tardor 
Esdevenen deesses amb flors a la cintura 
Volen créixer com taques de rovell i desfici 
Mentre passa el perfil malva-rosa del vent 
Passen contrabandistes pels sorrals de l'absència 
Som l'amo de la seva tristesa i d'un vell gos 
Tot allò que m'espera no té nom a cap mapa 


No hay comentarios: